Press "Enter" to skip to content

ضرورت شناسایی بازارهای هدف در ۶۱ کشور آفریقایی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعتقاد دارد وجود ۶۱ کشور آفریقایی به معنای وجود زمینه برای فعالیت اقتصادی و ارزآوری به کشور است لذا معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه باید فعالیتش برای شناسایی بازارهای هدف بیشتر کند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: